Количка

Още резултати...

Generic selectors
Пълно съвпадение
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Post Type Selectors
Търсене в статии
Търсене в страници
product
product_variation
Филтриране по категории
LED ленти
Идеи за дома
Новини
Осветление за кухня

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за ползване на електронен магазин на Амара Лайтинг ЕООД
Чл.1 Общи условия
1. Настоящите условия целят да информират потребителите и клиентите на „Амара Лайтинг“ ЕООД за правата и отговорностите им при използване на електронния магазин и/или при разглеждане на уебсайта.
2. При направа на Поръчка, настоящите общи условия имат силата на договор, обвързващ потребителя, от една страна, наричан за краткост КЛИЕНТ и Амара Лайтинг ЕООД, от друга страна, наричана за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ.
3. Договорът между КЛИЕНТА И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се счита за сключен от момента на направата на поръчката по начина, посочен в чл. 4, ал 2.

Чл.2 Предмет на услугата, предоставяна от Амара Лайтинг“ ЕООД.
1.“Амара Лайтинг“ ЕООД дава на потребителите възможност за онлайн поръчка, закупуване и доставка на стоките, представени в настоящия електронния магазин .
2. „Амара Лайтинг“ ЕООД предоставя детайлна информация за стоките и услугите, които предлага.

Чл.3 Промени
1.“Амара Лайтинг“ ЕООД си запазва правото да извършва промени в информацията и цените на продуктите представени в електронния магазин, без предварително анонсиране.
2.“Амара Лайтинг“ ЕООД си запазва правото да извършва промени в общите условия, публикувани в настоящия електронен магазин, без предварително анонсиране.

Чл.4 Поръчка
1. Поръчка може да направи всеки пълнолетен потребител, който е попълнил точно и цялостно съответната форма за поръчка.
2. Чрез натискане на бутона „Поръчка” Kлиентът създава електронен документ, който представлява електронно изявление по смисъла на ЗЕДЕП, чл. 3. С това си действие, Клиентът декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Електронният документ представлява договор за предоставяне на продукти и услуги, които Клиентът заявява чрез своята поръчка към Изпълнителя.
3. При поръчка, КЛИЕНТЪТ попълва основните данни според формуляра за поръчка в електронния магазин. Клиентът задължително посочва име, фамилия, адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация прави поръчката невалидна.
4. При поръчка, направена от непълнолетно лице, родителят или настойникът поема отговорност за поръчката и заплаща поръчаната стока, доставката и всички други разходи, свързани с поръчката.

Чл.5 Цени и Доставка
1. Всеки продукт в електронния магазин е с обозначена цена.
2. Указаната цена е за един брой/метър е в лева без включен ДДС. В крайната цена е включен 20% ДДС, цена за доставка, както и отстъпка за количество. Цената на продуктите е посочена в български лев.
3. Цените за транспорт (доставка) се определят спрямо теглото на продуктите. Таблицата с различните цени спрямо килограмите на продуктите е достъпна в меню „Често задавани въпроси“. При поръчка на два или повече продукта, общото тегло се калкулира автоматично и се отразява в графа „Доставка”. Цените за транспорт в таблицата не са с включен ДДС. Амара Лайтинг си запазва правото за актуализация на ценит е за доставка, съобразно промените в тарифите на превозвача.
4. Можете да заплатите по банков път или с наложен платеж. Моля, попълнете данните за фирма, ако желате фактура.
5. Застраховка – Амара Лайтинг поема за своя сметка таксата за застраховка на пратките.
6. Доставката се извършва от куриерска фирма на адрес, посочен от Клиента, който се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от клиента.
7. Доставката се извършва след като по банковата сметка на Амара Лайтинг постъпи плащането за съответната поръчка
8. Ако КЛИЕНТЪТ е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (клиентът, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.

Чл.6 Отказ на поръчан продукт
1. Клиентът може да откаже поръчани и доставени продукти в момента на доставката в следните случаи:
а) доставеният продукт видимо не съответства на поръчания и това може да се установи чрез обикновен преглед.
б) продуктът е бил повреден при транспортирането.
в) цената при доставка е различна от цената, посочена в потвърдителния e-mail, който Амара Лайтинг изпраща на всеки Клиент при направа на Поръчка.
г) не е спазен срока на доставка.
Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

Чл.7 Права на страните
1 Права на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
а) Амара Лайтинг ЕООД има право да разполага с данните на Клиента, които са предоставени доброволно и предварително от Клиента в момента на направа на поръчка. Тази информация би могла да бъде използвана от Изпълнителя в случай на възникване на правен спор.
б) да изпраща месечни бюлетини на регистрираните си клиенти с цел да предложи информация относно свои стоки и/или услуги
в) да прекрати регистрация на недобросъвестен Клиент
2. Права на КЛИЕНТА
а) според изискванията на Закона за Защита на Потребителите, КЛИЕНТЪТ има право да се откаже от сключения във връзка с конкретна поръчка договор в срок от 7 (седем) работни дни от сключването му. Желанието за отказ следва да бъде изпратено до Амара Лайтинг на електронната поща: office@amaralighting.com
б) ако в рамките на тези седем дена е осъществена доставка от куриер, КЛИЕНТЪТ се задължава да заплати разходите по доставка на стоката, а стоката да върне за своя сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в оригинална, неразпечатана опаковка.

Чл.8 Задължения на страните
1. Задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
а) да съхранява личните данни на КЛИЕНТА по указания в меню „ Защита на личните данни” начин
б) да предостави на Клиента поръчаната от него стока в указания срок. Информация за сроковете на доставка е предоставена в менюто „Чести Въпроси”
в) да изпълнява съвестно задълженията си във връзка предмета на дейност на електронния магазин, посочен в чл. 2 на настоящите Общи Условия
2. Задължения на КЛИЕНТА:
а) да посочи коректна информация при попълване на своята Поръчка
б) да заплати цената на направената поръчка , както и да получи стоката;
в) да не посочва невярна информация, или частична информация
г) да не използва недобросъвестно каквато и да е информация, получена от електронния магазин

Чл.9 Отговорности на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
1. „Амара Лайтинг “ ЕООД не носи отговорност за възможни неточности в информацията, или ненавременно коригирана информация за своите продукти и услуги, както и не носи отговорност за евентуални пропуснати ползи или елементарни вреди свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на електронния магазин.
2. Изложената в електронния магазин информация е в съответствие с действащото българско законодателство, ползването ѝ от страна на клиентите и потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.
3. „Амара Лайтинг “ ЕООД не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при прекъснат достъп до електронния магазин.
4. При несъответствие в информацията и цените между английската и българската версия, актуални са цените и информацията в българската версия.

Amara Lighting